Wednesday, April 19, 2017

2.11. ஒரே ஒரு மார்க்கம்(இதோ எந்தன் தெய்வம்) **ஒரே-ஒரு மார்க்கம் உண்டாமே-அதில் தடை-தரும் தாக்கங்களும் துண்டாமே
(2)
யோகத்தடைகள் விலக்க-த்யானம் ஒன்றுதானடா
அதில் கிடைக்கும்-விடையில் உனக்குப்-பிறகு கேள்வி ஏதடா
யோகத்தடைகள் விலக்க-த்யானம் ஒன்றுதானடா
அதில் கிடைக்கும்-விடையில் உனக்குப்-பிறகு வேள்வி ஏனடா
ஒரே-ஒரு மார்க்கம் உண்டாமே-அதில் தடை-தரும் தாக்கங்களும் துண்டாமே
(MUSIC)
அதே சாதனையில் வேதனையின் தடுப்பாம்
அதே சாதனையில் இரும்-உயிரின் துடிப்பாம்
(2)
அடே வேடமென வேறெதுவும் நடிப்பாம்
தரும் த்யானமதே இறைவடிவில் பிடிப்பாம்
(2)
வேஷம்-கொண்டு வெளியுலகில் ஆட்டம் ஏனடா
உன் இதயம் என்னும் கோயிலிலே தெய்வம் பாரடா
ஒரே-ஒரு மார்க்கம் உண்டாமே-அதில் தடை-தரும் தாக்கங்களும் துண்டாமே
(MUSIC)
இறை த்யானமொன்றே நீ-நடத்தும் வேள்வி
அதே நலம்-கொடுக்கும் என்று-சொல்லும் வேதம்
அதே உபநிடதம் எடுத்துரைக்கும் போதம்
அது கொடுத்திடுமே இறைவனுடன் யோகம்
அதை உரைத்திடுமாம் பதஞ்சலியின் யோகம்
ஒரே-ஒரு மார்க்கம் உண்டாமே-அதில் தடை-தரும் தாக்கங்களும் துண்டாமே
(MUSIC)
தன் உள்ளுக்குள்ளே செல்பவனே மேதை
வெளியில் வேஷத்துடன் திரிபவனோ பேதை
அவன் மலரடியை நினைப்பதுவே த்யானம்
அது கடினமென்றால் மறதியொன்றே போதும்
உந்தன் வெளியுலக  மறதியொன்றே போதும்
வேஷம்-கொண்ட கோஷம்-தன்னில் அறிவு ஏதடா
வெறும் மௌனம்-கொண்ட த்யானம் ஒன்றே பெய்யும் தேனடா
ஒரே-ஒரு மார்க்கம் உண்டாமே-அதில் தடை-தரும் தாக்கங்களும் துண்டாமே

வா ..வா..வா….. வா ..வா..வா….


----------------------------


Tuesday, April 18, 2017

2.10. கிள்ளணுமே நீ கிள்ளணுமே(கண்படுமே பிறர் கண்படுமே)
10. தே ப்ரதிப்ரஸவ ஹேயா: சூட்சுமா: ||

முளையிலேயே களை எடு
* சாதனை பாதையில் தடைகளாக வரும் ஐந்து  சோதனைகளாவன :
அறியாமை, உடல் பற்று (மரண பயம் ), ஆசை, ஆணவம், வெறுப்பு
மேற்கூறிய ஐந்து வகையான துன்பங்களையும் அது தோன்றும் காரணத்தை அறிந்து முளையிலேயே கிள்ளி அழிக்க வேண்டும்.
____________________-

கிள்ளணுமே-நீ கிள்ளணுமே-அதை வளர்ந்திட-விடலாமா
நீ பூண்டிடும்-யோகப் பாதையில்-தடைகள் இருந்து-தடுக்கலாமா
*ஐந்தெனவே ஐந்தெனவே இருந்திடும் எனத்தாம்மா
சொல்லிச்-சென்றார் சொல்லிச்-சென்றார் பதஞ்சலி பெருமானார்
கிள்ளணுமே-நீ கிள்ளணுமே-அதை வளர்ந்திட-விடலாமா
நீ பூண்டிடும்-யோகப் பாதையில்-தடைகள் இருந்து-தடுக்கலாமா
(MUSIC)
நிஜமறியாமை-ஒன்றாலே மதி-தடுமாறும் தன்னாலே (2)
யாரென்ற-போதும் உடலினில்-பற்றும் மரணத்தின்-பயமும் தோன்றும்
அறி..யாமை-ஒன்றாலே பலப்பலத்-தடைகள் சாதனை-வழியை மூடும்
 கிள்ளணுமே-நீ கிள்ளணுமே-அதை வளர்ந்திட-விடலாமா
நீ பூண்டிடும்-யோகப் பாதையில்-தடைகள் இருந்து-தடுக்கலாமா
(MUSIC)
ஆணவம்-ஆசையும் வந்தாலே யார் சொன்னாலும்-நல்லதைக்-கேளாதே  (2)
மனதினில்-வெறுப்பும் தோன்றிடும்-அதுவும் மயங்கிடுமே-கொஞ்சமேனும்
பின்னர் சாதனை-வழியில் சென்றிட-அதற்கு தோன்றிடுமா-எண்ணிப்பாரும்
கிள்ளணுமே-நீ கிள்ளணுமே-அதை வளர்ந்திட-விடலாமா
நீ பூண்டிடும்-யோகப் பாதையில்-தடைகள் இருந்து-தடுக்கலாமா
2.9.3.வந்திடுமே பயம் வந்திடுமே(கண்படுமே பிறர் கண்படுமே)வந்திடுமே-பயம் வந்திடுமே உயிர் எளிதாய்த் தருவோமா
அது சென்றிடும்-நாளில் எமன்-வந்து கேட்டால் தந்திட மனம்-வருமா
(2)
என்பதுவே என்பதுவே பதஞ்சலி-பெருமானார்
சொல்லியதே சூத்திரத்தில் எம-பயம் நமை-விடுமா
வந்திடுமே-பயம் வந்திடுமே உயிர் எளிதாய்த் தருவோமா
அது சென்றிடும்-நாளில் எமன்-வந்து கேட்டால் தந்திட மனம்-வருமா
(MUSIC)
காடுகள் பலமுறை-சென்றாயே அங்கு-நீ-தீயால் வெந்தாயே (2)
வாழ்ந்திடும்போதே பூமியில்-பலபேர் சாவதைக்-கண்டதனோடு
பல் பிறப்பினில்-நீயும் செத்ததன்-பயமும் இருந்திடும் என்றுமுன்னோடு
வந்திடுமே-பயம் வந்திடுமே உயிர் எளிதாய்த் தருவோமா
அது சென்றிடும்-நாளில் எமன்-வந்து கேட்டால் தந்திட மனம்-வருமா
 (MUSIC)
எங்கோடி..னாலும் விடாதே மரணத்தின்-பயமும் போகாதே (2)
*யோகி-என்றாலும் மரணத்தைக்-கண்டால் பயந்திடுவார்-கொஞ்ச நேரம்
இந்த மானிட-உடலில் வாழ்கிற-வரைக்கும் தொடர்ந்திடும்-மரணத்தின் பயமும்
வந்திடுமே-பயம் வந்திடுமே உயிர் எளிதாய்த் தருவோமா
அது சென்றிடும்-நாளில் எமன்-வந்து கேட்டால் தந்திட மனம்-வருமா

*Auto biography of a Yogi Chapter 42 – Last days with my Guru

For a moment, Master trembled like a frightened child. ("Attachment to bodily residence, springing up of its own nature [i.e., arising from immemorial roots, past experiences of death]," Patanjali wrote,5 "is present in slight degree even in great saints." In some of his discourses on death, my guru had been wont to add: "Just as a long-caged bird hesitates to leave its accustomed home when the door is opened.")2.9.2.நிற்பதில்லையே சாவின் கூத்து (செல்லக்கிளியே மெல்லப் பேசு)


நிற்பதில்லையே சாவின்-கூத்து நெஞ்சில்-பயமே பார்த்துப்-பார்த்து (2)
(SM)
தூக்கம்-போலத் தான் சாவெனவே பகரும்-பலருக்கும் பயம்-எழுமே (2)
நிற்பதில்லையே சாவின்-கூத்து நெஞ்சில்-பயமே பார்த்துப்-பார்த்து
 (MUSIC)
கொத்தும் பருந்தினிடம் எங்கோ பறந்திடினும்
என்றும் இரை-உயிர்க்குப் பயம்-விடுமா
(1+SM+1)
நித்தம்-பழகிடினும் பல்லில் விஷம்-இருக்க
பாம்பை-எப் பாம்பாட்டிதான் கொத்த-விடுவான்
நிற்பதில்லையே சாவின் கூத்து நெஞ்சில் பயமே பார்த்துப் பார்த்து

தேறுங்களேன் இதைத்-தேறுங்களேன் தேறுங்களேன் இதைத்-தேறுங்களேன்


2.9.1. மரணம்-போக்குது உயிரம்மா(அண்ணன் காட்டிய வழியம்மா)


9. ஸ்வரஸவாஹூ விதுஷோஸ்பி
ததாரூடோஸ பிணவேக  : ||

உயிரின் மீது  பற்று 
உயிரின் மீது  பற்று அல்லது மரண பயம் என்பது தானாக எழும் உணர்வாகும். அது வாழ்வினை முழுதுமாகக் கூட ஆதிக்கம் செலுத்தும் தன்மை கொண்டது.
_______________________
மரணம்-போக்குது உயிரம்மா-அது பிறவிக்கு-இன்னொரு பெயரம்மா
பிறந்தால்-இறக்கணும் என்பதனால் அப்-பயமும் கூட வருகுதம்மா
மரணத்தில்-போகுது உயிரம்மா
(MUSIC)
தொட்டால் சுடும்-பயம் நெருப்பாலே
தொடாமல் தெரியுது பின்னாலே
செத்தால் உடல்-பயம் எதனாலே
செத்தாச்சு பலதரம் அதனாலே
மரணம்-போக்குது உயிரம்மா
(MUSIC)
பிழைக்கணும் என்றே நினைத்திருக்கோம்
பயத்துடனே என்றும் வாழ்ந்திருக்கோம்
கொடுத்திடுவாய் என்றே எமன் கேட்டால்
எடுத்துச் செல்வாய் என்றா கொடுத்திடுவோம்
மரணம்-போக்குது உயிரம்மா
 (MUSIC)
உடலை-நினைத்தே வாழ்ந்திருக்கோம்
அது உலகில்-நிலைத்தே வாழ்ந்திடுமோ
முன்பே பலமுறை இ றந்திருக்கோம் அதில்
மரணத்தின் பயம்-நமை விடுவதில்லை
மரணம்-போக்குது உயிரம்மா-அது பிறவிக்கு-இன்னொரு பெயரம்மா
பிறந்தால்-இறக்கணும் என்பதனால் அப்-பயமும் கூட வருகுதம்மா
மரணத்தில்-போகுது உயிரம்மா


Friday, September 30, 2016

** யோகத்தில் தாகம் (கிருஷ்ண கர்ணாம்ருதம்)
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய் (4)
காசிராமசுரம் பத்ரிஅமரபுரம் என்றுசாமியைநான் தேடினேன்
அந்தசாமி-என் நெஞ்சிலான்மஒளி என்றிருப்பது-நான் காண்கிலேன்
கங்கைகாவிரியும் புனிதமாய்நதிகள் தேடியங்குநீ..ராடினேன்
பக்திநீர்வழிய அன்புத்தந்தைஉனை என்றுநெஞ்சகத்தில் நாடினேன்?

மாயமோகவலை ஆசைப்பாசப்புதை மண்ணில்கால்புதைக்க ஓடினேன்
ரோஷவேஷத்துடன் வந்தமூடமதி தந்தஆணவத்தி லாடினேன்
காயமாயமது உண்டுநான்எனது என்றுவாய்கிழியப் பேசினேன்
மாயும்போதுஅது வந்திடாதுதுணை என்றுநான்அறியக் கூசினேன்
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்
சொந்தமாய்மனது வந்தநான்எனது என்றதன்னுணர்வு வாட்டுது
வந்தமாயமிது செல்லுமாபிறகு திறக்குமா மனதுபூட்டது ?
எந்தன்தாய்குழந்தை தந்தைஎன்மனைவி என்றஎண்ணமென்று போவது
இந்தமானுடத்தில் வந்தயாவருமென் சொந்தமென்றுஎன்றாவது ?

பந்தபாசங்களும் வந்தநேசங்களும் இந்தபூவுலகில் மாயுது
என்றஎண்ணமிது சென்றுமாய்ந்திடவே நல்லஞானம்உரு..வாகுது
எந்தஜென்மத்திலும் வந்தயாவருமென் சொந்தசோதரரே..யாவது
என்றஞானம்வர அன்புத்தந்தைஉன் அருளுக்காக மனம்-ஏங்குது
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்

அன்புதெய்வம்என நன்குநான்எழுதி சொல்லினேன்எனது பாட்டிலே
அந்தஅன்புவர செய்யும்சேவைதனை விட்டுத்தூங்கினேன் வீட்டிலே
முன்புராமனுமாய் பின்புகண்ணனுமாய் வந்தஉன்அருமை உணர்ந்திலேன்
அன்புமுழுவதுமாய் மண்ணில்உன்வடிவைக் கண்டபின்னும்மனம் தெளிந்திலேன்

ஐயகோஎனக்கு நல்லபுத்திதரும் ஆன்மஜோதி என்றுஒளிர்வது
ஐயமோஉனக்கு எந்தன்-யோக்கியத்தில் என்றுஎன்றுநான் தெளிவது
உய்யவோர்வழியும் தோன்றிடாதுவினை வந்துவந்துஅலைக் கழிக்குது
பைய்யவாயிடினும் செய்யுவாய்அருளை எந்தன்பொறுப்புஇனி உன்னது
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்

ஒன்று நான்கிரண்டு என்றுமூச்சுமே நன்குஆடி ஒளிகூடுமா
நன்கு-நான்தொழும் உந்தன்திருவடி எந்தன்-நெஞ்சில்தினம் ஆடுமா
என்றுஎன்மனத் தாடல்நிற்குமோ சென்றுசின்மயம் தேடுமோ?
நன்றுநன்றென வந்துஉன்னருள் என்றுஎன்மனதில் கூடுமோ

அந்த நாள்வரை துன்பப்பாசறை தன்னில்-வாழ்ந்திடுதல் வேண்டுமோ ?
வந்த நாள்முதல் இன்பம்என்றிதை எண்ணிச் சிறைபுகுந்த வாழ்வுமோ?
அந்த..கன்திரும்ப கொண்டுசெல்லுவதும் பின்னர்திரும்புவது மாகினேன்
சொந்தம் நீஎனது பந்தமாய்உலகு வந்துகாத்திடுகோ..விந்தனே
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்

ஆசை பக்தியையும் நல்ல-புத்தியையும் கெடுத்துக்குட்டிச் சுவராக்குது
ஆசைவந்துபே..ராசையாகிப்பின் வளர்ந்துநற் செயலைக் கெடுக்குது
ஆசைப்பாதையிலே வந்ததடைகளையே கோபம்விலகச்செய்யப் பாக்குது   
ஓசையின்றிஅது கொஞ்சநஞ்சமாய் வந்தஞானத்தையே நீக்குது

*காசுகாசென சேர்த்துக் காசினைக் காசுகொண்டுநான் பூசினேன்
**மூசுவண்டறைப் பொய்கை தண்மலர்ப் பாதம்காண-நா வரசிலேன்
நேசப் பாதையினை ராசலீலையென வாழ்ந்துகாட்டியகோ-விந்தனே
மாசுதூசென சென்றுபறந்திட  அருளைவீசு வசுநந்தனே
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்
மண்ணில் உன்பதங்கள் வந்துநர்த்தனமும் நூறுஅற்புதமும் செய்தது
கண்களதனைதினம் கண்டபோதும்-அகம் காரம்வந்ததனை மூடுது
அந்தகோவிந்தனை எண்ணுவாய்தினமும் என்றுசங்கரனும் சொன்னது
எண்ணிடாதுஉனைக் கேட்டிடாததனை செய்யுமென்வினையைக் கொன்றிடு
செய்தபாவங்களும் உலகமாயங்களும் வந்துவந்துபயம் காட்டுது
எந்தன்நெஞ்சம்தனில் அந்தபொன்தனமும் வந்துஆணவத்தைக் கூட்டுது
அந்தவேதங்களும் சொல்லும்தத்துவமும் எந்தன்அறிவில்எங்கு ஏறுது
உந்தன்பாதங்களை எந்தகாலத்திலும் நெஞ்சிலாடும்படி செய்திடு
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்
எந்தன்மன்மனது தந்ததொந்தரவு நீக்குபோக்குகோ..விந்தனே
சொந்தமென்றுநிதம் வந்துவல்வினைகள் தருதுதருதுபாழ் சிந்தனை
சித்தம்நின்றுபதம் நன்குதண்ணொளியை வீசுவீசுமா றருளவே
எந்தனிடையும்சுழு முனையும்பிங்கலையும் ஒன்றுசேர்ந்து நடமாடுமே
என்றுஅந்தநிலை வந்துபிறவிஅலை சென்றுஓயும்கோ..விந்தனே
மென்றுமென்றுஎனை தின்றுதின்றுவினை கொன்றுகொன்றுவரும் மெல்லவே
நன்றுநன்றுஎனக் கண்டி..டாமலருள் வந்துதந்திடு கோ..விந்தனே
அன்றுஅன்றுவரை எங்கும்தாவிடுமென் நெஞ்சிலாடணுமுன் சிந்தனை
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்
சாடுசாடுஅடி என்றுதிருமழிசை யாரும்சொன்னதிருப் பாதமே
காடுஆடுபொடி பூசிநின்றதரு கீழமர்ந்தகுரு மூர்த்தமே
கோடிகோடியுகம் கண்டபிரமனையும் தந்தநாபியுடை தந்தையே
மடுவிலாடுமொரு நாகமாடுமிரு பாதம்காட்டுகோ..விந்தனே


கண்டிடாதபடி விண்ணிலாடும்முடி தொட்டிடாதஅடி உன்னது
எண்ணிடாதபடி செய்தகர்மவினை பட்டுவாடும்மனம் என்னது
மட்டிலாதபடி அன்புகொண்டபடி உள்ளஉன்னடியை நாடினேன்
கண்ணிலாடும்படி எந்தன்ஆன்மஒளி காட்டுகாட்டுகோ..விந்தனே
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்
அன்புகொண்..டிடு உதவிசெய்..திடு துன்புறுத்தலைத் தள்ளிடு
என்றசொன்னது அன்புதந்தையின் வேதவாக்குமாய் ஆகுது
காலகாலமாய் மண்ணில்ஞானியர் தந்ததத்துவ ஞானமே
தூலரூபமாய் வந்தபிரமம்நீ சொன்ன வார்த்தையில் தோணுமே

எந்தன் பாடலில் வந்தகூவலைக் கேளுகேளுகோ..விந்தனே
சித்தம்ஆடுகின்ற வெற்றுஆட்டத்தைப் போக்கு-தேவகியின் பாலனே
எந்தன்ஊடலைப் போக்கவல்லதாய் உள்ளயா..வையினும் நல்லதே
உந்தன்கூடலால் எந்தன்ஊடலைப் போக்கிநிறுத்து என்தேடலை
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய்
எந்தன்தாய் மொழியாம் உந்தன்வாய்மொழியைச் சொல்லிச்சொல்லிநான் போற்றுவேன்
எந்தன்மாயவினை நின்றுஓயும்வரை உந்தன்திருவடியில் அரற்றுவேன்
இந்தலோகத்திலும் எந்தலோகத்திலும் உந்தன்திருமொழியே ஒலிக்குதே
அந்தஓம்ஒலியில் வந்தபொன்மொழியை எந்தன்சேய்மொழியில் பிதற்றுவேன்
கைவிடாதே கோவிந்தா நீயே தந்..தை..தாய் (3)

* பணப் பைத்தியமாய் செல்வம் சேர்த்துக் காசினை (குற்றங்களை) காசு கொண்டு (சேர்த்த செல்வத்தைக் கொண்டு) பூசி மறைக்க முயல்கிறேன்


**மூசுவண்டரையனைய உன் குளிர்ந்த மலர்ப்பாதங்களை உணரக் கூடிய பாக்யமும் ஞானமும் பெற்ற நாவுக்கரசன் அல்லேன் நான்.


FIRST PAGE


Thursday, September 29, 2016

40. யோகத்தில் சென்று விடு(மோகத்தைக் கொன்று விடு-பாரதியார்)
யோகத்தில் சென்று விடு ஐய்யா-முழு மூச்சில் இறங்கி விடு (4)
த்யானத்தில் மூழ்கி-விடு பின்னாலச்-ச..மாதியில் மூழ்கி-விடு
த்யானத்தில் மூழ்கி-ழு ஐயா-நல்ல முத்தினை முங்கி-எடு
 யோகத்து..யிலில்-படு ஐயா-அதில் நன்கு-வி..ழித்து-இரு
ஈசன் திரு உளமும் அன்று-உன்னில் யாவும்-விளக்கிடுமே (2)
யோகத்தில் சென்று விடு ஐய்யா-முழு மூச்சில் இறங்கி விடு
 சொந்தத்தைக் கண்டு விடு ஐயா அதில் மாயத்தைப் போக்கி விடு
ஆ ..ஆ..
சொந்தத்தைக் கண்டு-விடு ஐயா-அதில் மாயத்தைப் போக்கி-விடு (3)
உன்னை அவனாக்கு ஐயா-அதில் *மொத்த உடல்-பாரு
உன்னை அவனாக்கு ஐயா-அதில் *மொத்த உணர்..வாகு
உன்னை அவனாக்கு ஐயா-சச்சிதானந்தமே..யாகு
இந்த கணம் முதல்-*நான்’ ஒன்றாகிட யோகம் புரியோமோ
இந்த கணம் முதல்-*நான்’ நன்றாய் விட யோகம் புரியோமோ
அந்தப் பரம்பொருளை உள்ளே-சென்..றடைந்திட-யோகமொன்றே
யோகத்தில் சென்று விடு ஐய்யா-முழு மூச்சில் இறங்கி விடு
 நித்தம் புரியோமோ ஐயா மனச் சத்தம் ஒழியோமோ (3)
வெல்லம்-எனும் பாகோ என்றே-பக்தி உன்னில் பெருகாதோ (2)
அய்யன்க-ருணையிலே அய்யா-உந்தன் ஐயம் கரையாதோ (4)
கொள்ளற்கரியதுவே ஆயினும் யோகமென்றே வழியே (3)

யோகத்தில் சென்று விடு ஐய்யா-முழு மூச்சில் இறங்கி விடு (3)

*மொத்த உடல் பாரு =விஸ்வரூப தரிசனம்
*மொத்த உணர்வாகு = சத்-சித்தானந்தம்
The conscious mind is what we operate with during our daily activities and waking hours. It represents only a small portion of our consciousness and awareness.

The subconscious mind, lies below the level of conscious awareness. Its physical seat in the body is the lower brain and the spine. It records everything we do: every activity we engage in, our thoughts about those activities, our likes and dislikes about what we encounter each day. Although nothing is forgotten by the subconscious mind, for the most part this part of our consciousness remains hidden from our everyday awareness. The subconscious has a tremendous influence on how we think and act when in the conscious state.

The superconscious mind encompasses a level of awareness that sees both material reality and also the energy and consciousness behind that reality.

The Supra-conscious mind– It’s believed to exist outside our own mind. It has been referred as “master mind theory”, humanity global conscious or universal consciousness. It’s a belief that the supra-conscious is, on an essential level, being one with our Higher Self, which might be the same as saying to the universe. It works as some sort of non-physical communicating system between consciousnesses, sort of what Einstein called “spooky action at a distance”.
*நான்’ ஒன்றாகிட = நான் எனும் தனி உணர்வு (ஜீவாத்மா) போய் பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாவது
நான்நன்றாய் விட = நான் என்னும் அகந்தை போக இறைவன் என ஒன்றாய்