Monday, August 22, 2011

சமாதி பாதம் சூத்ரம் 21 - 30

21. தீவ்ர ஸம்வேகானாமா ஸன்ன : ||

சாதனை 
பயன் கிடைக்கத் தீவிர முயற்சி தேவை .


செயல்துறக்கும் தேக்கத்திலே ஆவதில்லை வளர்ச்சியே 
அயர்நதிருக்கும் தூக்கத்திலே தெரிவதில்லை காட்சியே
புயலெடுத்த வேகம்கொண்டு புயல்கடந்த அமைதிசென்று
செயல்படுத்து யோகமின்று இறைகிடைக்கும் நெஞ்சில் நின்று 

tivra sanveganam asannah ||21||
तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥
tīvra-saṁvegānām-āsannaḥ ||21||
The goal is achieved through intensive practice. ||21||

tivra (तीव्र, tīvra) = (iic.) intensive
sanvegana (संवेगान, saṁvegāna) = (g. pl. m./acc. pl. m.) practice; exercise; intensity
asannah (आसन्नः, āsannaḥ) = (nom. sg. m. from asanna (आसन्न, āsanna)) near; nearness

http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/tivra-sanveganam-asannah-21/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. ம்ருதுமத்யாதி மாத்ரத்வாத் 
ததோ ஸபி விசேஷ ||

சாதனையின் தீவிரம்
சாதனையின் தீவிரத்திற்கேற்ப பயன் கிடைக்கிறது. ஆழ்ந்த தீவிரம் விரைந்தும் , மிதமான தீவரம் சிறிது தாமதித்தும் , குறைந்த தீவிரம் தாமதித்தும் பலன் தரும்.

எரியும்தீயின் உக்கிரம் காட்டைக்கணத்தில் அழிந்திடும்
திரியில் தீபமாகிட இரவுமுழுதும் எறித்திடும்
தீயின்வேகம் போலவே யோகம்கூடும் வேகமும்
புரியும்முனைப்பைப் பொருத்ததாய் அமைந்திருத்த லாயிடும்


இதை மையமாய்க் கொண்ட ஒரு பாடலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்க

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२२॥
mṛdu-madhya-adhimātratvāt-tato'pi viśeṣaḥ ||22||
This practice can be light, moderate or intensive. ||22||

mridum (मृदुम्, mṛdum) = (acc. sg. m. from mridu (मृदु, mṛdu)) light; gentle
madhya (मध्य, madhya) = (iic.) moderate
adhimatra (अधिमात्र, adhimātra) = (m./f./n.) intensive
vat (वात्, vāt) = or
tatah (ततः, tataḥ) = (adv.) this (this practice)
api (अपि, api) = (conj./prep.) also; even
visheshah (विशेषः, viśeṣaḥ) = (nom. sg. m. - vishesha (विशेष, viśeṣa)) level; differentiation

Thanks to:
http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/mridu-madhya-adhimatratvat-tato-visheshah/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. ஈஸ்வர ப்ரணிதானாத் வா ||

சரணாகதி
சாதனையின் வெற்றிக்கு சாதகனின் முயற்சி மட்டுமின்றி இறைவனைத் துணை கொளும் சரணாகதியும் தேவை. இது தனித்த முயற்சியின் ஆணவத்தை களைந்திட்டு விரைந்து பலனளிக்கும்

தன்னுள்ளுறையும் அவனைக்காண அவனையேநீ சரணடை
உன்னில்தோன்றும் அவனின்நாமம் தோற்றம்கொள்ளல் விட்டுநீ
பின்னில் வேறுதேடலும் தன்னில்செயலைப் புரிதலும்
கையில்வெண்ணை கொண்டுநீயும் நெய்க்கலைதல் போன்றதே..!

இதை மையமாய்க் கொண்ட ஒரு பாடலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்க

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥
īśvara-praṇidhānād-vā ||23||

The goal can also be attained via submission to the concept of an ideal being (ishvara). ||24||
ishvara (ईश्वर, īśvara) = (iic.) God; a personal God; the concept of an ideal being
pranidhana (प्रनिधान, pranidhāna) = (abl. sg. n.) devotion
va (वा, vā) = (conj.) or; also; here: the goal of yoga can also be reached through
Thanks to:
http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/ishvara-pranidhanad-va-23/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24  க்லேச கர்ம விபாக சயைர பராம்ருஷ்ட்ட
புருஷ விசேஷ ஈஸ்வர :

இறையின் மாண்பு
இன்ப துன்பங்கள், செயல்கள், செயல்களின் பயன்களால் தளைப் படுதல் ஆகியவை  அற்றவன் இறைவன்     

செயலைச் செய்யும் தேவையும் செயலிற்கான பயன்களும்
அயர்வுராது அலைமனதால் மனிதன்கொள்ளும் துன்பமும் 
அடைந்திடாத பரம்பொருள்  அனைத்தையும் கடந்திருந்த
 னைத்திலும் உளேஇருந்து   யர்ந்ததான கடவுளாம்..!

இதை மையமாய்க் கொண்ட ஒரு பாடலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்க


क्लेश कर्म विपाकाशयैःपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥
kleśa karma vipāka-āśayaiḥ-aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||24||
Ishavara is a special being that is unaffected by the obstacles of the spiritual aspirant (klesha), specific actions and consequences (karma), or recollections or desires. ||24||

klesha (क्लेश, kleśa) = the spiritual aspirant’s obstacles; suffering; cause of suffering
karma (कर्म, karma) = actions and effects
vipaka (विपाक, vipāka) = impact of actions; consequences of actions
ashayaih (आशयैः, āśayaiḥ) = the residual elements of an action, i.e. recollections, as well as the mainsprings of new desires.
aparamrishtah (अपरामृष्टः, aparāmṛṣṭaḥ) = unaffected
purusha (पुरुष, puruṣa) = the immutable self; drashtu; here: the individual
vishesha (विशेष, viśeṣa) = special; unusual
ishvarah (ईश्वरः, īśvaraḥ) = (nom. ishvara (ईश्वर, īśvara)) personal God; concept of an ideal being

Thanks to:
http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/klesha-karma-vipaka-ashayaih-aparamrishtah/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25. தத்ர நிரதிசயம் 
 சர்வஜ்ஞத்வ பீஜம் ||

ஞான முதல்வனான இறைவன்
அனைத்துமறிந்த ஞான விதைதான் இறைவன்

கண்டமாயிருப்பவன் அகண்டமாயிருப்பவன்
அணுவுக்குள்ளே அணுவவன் ஆகாயமாய் விரிந்தவன்
அனைத்தையும் அறிந்திருக்கு  மறிவதை  விதைப்பவன்
விதைத்திடும்வி தைகள்தன்னில் விதையுமான ஆண்டவன்..!
இதை மையமாய்க் கொண்ட ஒரு பாடலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்க

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥२५॥ tatra niratiśayaṁ sarvajña-bījam ||25||
Ishavara is unmatched and is the source of all knowledge. ||25||

tatra (तत्र, tatra) = (adv.) there; in ishvara,
nir (निर्, nir) = (prep.) not
atishayam (अतिशयम्, atiśayam) = (acc. sg. m. from atishaya (अतिशय, atiśaya)) superior; sublime
nir atishayam (निरतिशयम्, nir-atiśayam) = (acc. sg. m. from nir atishaya (निरतिशय, nir-atiśaya)) the highest; the unmatched
sarvajna (सर्वज्ञ, sarvajña) = (iic.) all knowledge
bijam (बीजम्, bījam) = (acc. sg. n./nom. sg. n. from bija (बीज, bīja)) seed; root; origin; provenance

Thanks to:
http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/tatra-niratishayam-sarvajna-bijam-25/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. ஸ பூர்வேஷாமாபி குரு :
காலேனானவச்சேதாத் || 

இறையே குரு
காலம் கடந்து அனைத்திலும் பரவி  நிற்கும் இறைவனே உயர்ந்த குரு


நம்முகத்தைக் காட்டநமக்கு நம்முகமே வேண்டல்போல்
நம்மகத்தைக் காட்ட நமக்குத் தம்மைக்கண்டார் வேண்டுமே 
தம்முன்வந்து தம்மைத்தந்து  யாவுமான தம்பிரான் 
தம்பதத்தில் தன்னைபெய்யத் தானருளவான் எம்பிரான் 

இதை மையமாய்க் கொண்ட ஒரு பாடலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்க

स एष पूर्वेषामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥२६॥
sa eṣa pūrveṣām-api-guruḥ kālena-anavacchedāt ||26||

Ishvara is each and every one, and is even the teacher of the first ones; he is unaffected by time ||26||

sa (स, sa) = (nom. sg. m.) he; each
esha (एष, eṣa) = (nom. sg. m.) this (one)
purvesham (पूर्वेषाम्, pūrveṣām) = (g. pl. m./g. pl. n. from- purva (पूर्व, pūrva)) from the previous ones
api (अपि, api) = (conj./prep.) also; even
guruh (गुरुः, guruḥ) = (nom. sg. m. from guru (गुरु, guru)) teacher; master; guru
kala (काल, kāla) = (iic.) time
anavachchhedat (अनवच्छेदात्, anavacchedāt) (abl. sg. m. from anavachchheda (अनवच्छेद, anavaccheda))= limitless; unchanged

Thanks to:
http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/esha-purvesham-guruh-kalena-anavachchhedat/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. தஸ்ய வாசக பிரணவ : ||


ஓம் என்னும் பிரணவ ரூப நாயகன்
இறைவன் ஓம் என்னும் தூயப் பிரணவ மந்திரத்தால் அறியப்படுபவன்

ஏழுலகும் கொண்டுநின்ற அண்டம்செய்த தாவிலே 
மூழுலகைக் கூர்மமாகக் காத்துநின்றாய் உ விலே
ஊழிலுயிர்கள் ஓய்வுறவே மறைத்துக் கொண்டாய் மாவிலே
ஏழ்பிறப்பு களைவதுநீ மூன்றும் கலந்த ஓமிலே ..!

இதை மையமாய்க் கொண்ட ஒரு பாடலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்க

तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥
tasya vācakaḥ praṇavaḥ ||27||

OM is a symbol for ishvara. ||27||

tasya (तस्य, tasya) = (g. sg. n./g. sg. m.) whose; being (i.e. ishvaras)
vachakah (वाचकः, vācakaḥ) = (nom. sg. m. from vachaka (वाचक, vācaka)) verbal symbol; word
pranavah (प्रणवः, praṇavaḥ) = (nom. sg. m. from pranava (प्रणव, praṇava)) a symbol that always retains
its purity; the OM symbol; the OM mantra

Thanks to:

http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/tasya-vachakah-pranavah-27/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. தஜ்ஜப: ததர்த்தபாவனம் ||


ஒன்றி ஓதற்குரிய ஓம்
ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரத்தை அதன் பொருளுணர்ந்து ஒன்றி ஓத வேண்டும்

திருவேறும் படியாகத் தினந்தோறும் உருவேற்றி 
உருக்கோடும் உணர்வோடு உருவாக்கும் முனைப்போடு

தானேற்ற கருகாக்கும் தாய்போலக் கருத்தோடு
ப்ரணவமதைச் செபித்திடுவாய் பரம்பொருளின் நினைவோடு..!

இதை மையமாய்க் கொண்ட ஒரு பாடலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்க
 
तज्जपः तदर्थभावनम् ॥२८॥
taj-japaḥ tad-artha-bhāvanam ||28||
Repetition of OM (with this meaning) leads to contemplation. ||28||
tat (तत्, tat) = that; whose; being
japa (जप, japa) = repetition
tat (तत्, tat) = whose; being
artha (अर्थ, artha) = meaning
bhavanam (भावनम्, bhāvanam) = (acc. from bhavana (भावन, bhāvana)) feeling; devotion; contemplation

Thanks to:
http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-1/item/tasya-vachakah-pranavah-27/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. தத: ப்ரத்யக: 
சேதனாதிகமோ சப்யந்தராயா பாவச்ச

ஓம்கார ஜபத்தின் பலன்
ஓம்கார ஜபத்தினால்  வாழ்வில் தோன்றும் எல்லா தடைகளும் நீங்குகின்றன. அதே சமயம் தன்னைப் பற்றிய மெய்யறிவும் உண்டாகிறது.

எறும்புகாதில் புகுந்துபெரிய கரியும் தரையில் சாய்க்குமே
உருவிற்சிறிய அணுவின்சக்தி மலையைக்கூடப் பிளக்குமே
இரண்டெழுத்தா யாயினுமோம் யோகத்  தடைகள் போக்குமே
திரண்டெழும்பும்  அறிவினாலே மெய்யுணர்வும் கூடுமே..!
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभवश्च ॥२९॥
tataḥ pratyak-cetana-adhigamo-'py-antarāya-abhavaś-ca ||29||
Through this practice, the immutable self is revealed and all obstacles (antaraya) are removed. ||29||

tatah (ततः, tataḥ) = (nom. sg. m. from tata (तत, tata)) from this; from this practice
pratyak (प्रत्यक्, pratyak) = (nom. sg. n./acc. sg. n. from pratyach (प्रत्यच्, pratyac)) the inner; the inward
chetana (चेतना, cetanā) = (nom. sg. f. from chetana (चेतन, cetana)) the true self; drashtu
adhi (अधि, adhi) = (prep)
gamh (गम्ः, gamḥ) = (inj. ac. sg. from gam (गम्, gam)) become manifest; reveal; attain
api (अपि, api) = (conj./prep.) also
antarayah (अन्तरायः, antarāyaḥ) = (nom. pl. m. from antaraya (अन्तराय, antarāya)) obstacle
abhavah (अभावः, abhāvaḥ) = (nom. sg. m. from abhava (अभव, abhava)) absence; disappearance; elimination
cha (च, ca) = (conj.) and
Thanks to:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. ஸம்சய  ப்ரமாதாலஸ்யாவிரதி
ப்ராந்திதர்சனாலப்த 
பூமிகத்வானவஸ்திதத்வானி 
சித்தவிக்ஷேபாஸ்தேஸந்தராயா   :  

மனதின் சீர்குலைவால் ஏற்படும் தடைகள்
நோய், மந்த புத்தி, சந்தேகம், கவனக்குறைவு, சோம்பல், உணர்ச்சி வயப்படுதல்,தவறான உணர்வு, எதிலும் உறுதி இன்மை, சாண் ஏற முழம் சறுக்கல் 
இவைதான் மனதின் சீர்குலைவால் ஏற்படும் தடைகளாகும்  

மோகமுற்ற மெய்யில் நோயாய், சோம்பலுமாய்  வருகுது
கவனமின்றி சாணுமேற முழமாய்க்கூடச்  சறுக்குது
மந்தபுத்தி யாலேமனதில் சந்தேகந்தான்   உறுத்துது
சித்தத்திலே எதிலும்கொண்ட உறுதியும்தான் தளருது  
உணர்வின்வயத்தில் படுவதாலே தெளிவுமின்றி தவறுது
ஆனஇந்த யாவும்யோகத் தடைகளாக வருவது..!
व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः ॥३०॥
vyādhi styāna saṁśaya pramāda-ālasya-avirati bhrāntidarśana-alabdha-bhūmikatva-anavasthitatvāni citta-vikṣepāḥ te antarāyāḥ ||30||
These obstacles (antaraya) (illness; inertia; doubt; neglect; sloth; desire; blindness; a lack of goals; irresoluteness) obscure that which is immutable in human beings (chitta). ||30||
vyadhi (व्याधि, vyādhi) = illness
styana (स्त्यान, styāna) = apathy; mental laziness; rigidity
sanshaya (संशय, saṁśaya) = doubt; hesitation; indecisiveness
pramada (प्रमाद, pramāda) = carelessness; neglect; indifference
alasya (आलस्य, ālasya) = sloth
avirati (अविरति, avirati) = desire
bhranti (भ्रान्ति, bhrānti) = error
darshana (दर्शन, darśana) = opinion
bhranti darshana (भ्रान्तिदर्शन, bhrānti-darśana) = blindness
bhumi (भूमि, bhūmi) = earth; level
alabdha bhumikatva (अलब्धभूमिकत्व, alabdha-bhūmikatva) = lack of determination; failure to reach a level
anavasthitatvani (अनवस्थितत्वानि, anavasthitatvāni) = inconsistency; irresoluteness
chitta (चित्त, citta) = understanding
vikshepah (विक्षेपः, vikṣepaḥ) = (nom. from vikshepa (विक्षेप, vikṣepa)) dissipation; lack of clarity; uneasiness
te (ते, te) = it; this
antarayah (अन्तरायः, antarāyaḥ) = (nom. from antaraya (अन्तराय, antarāya)) obstacle
Thanks to:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREVIOUS                                                                                  NEXT

<<< முதல் பக்கம் >>>No comments:

Post a Comment