Saturday, November 5, 2011

சாதன பாதம் சூத்ரம் 21 - 30


21. ததர்த்த ஏவ திருஸ்யஸ் யாத்மா
ஆத்மா சாட்சியே 
எதிலும் படாத ஆத்மா சாட்சி பூதமாக மட்டும் உள்ளது

உலகில்காணும் காட்சியாவும் கொள்ளனுப  வங்கள்யாவும்
புலனைக்கொண்டு உணர்வது ஆன்மமென்று கொள்வது
கலந்தவறி யாமையால்  வந்தபொய்மை தானது 
விலகிநிற்கும் ஆன்மம்வெறும்   சாட்சியாய்த் தானுள்ளது

तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥२१॥
tadartha eva dṛśyasya-ātmā ||21||
Physical objects can only be deemed to such if perceived by the true self (atma) ||21||

tad (तद्, tad) = whose
artha (अर्थ, artha) = purpose; goal
eva (एव, eva) = alone; only
drishyasya (दृश्यस्य, dṛśyasya) = the seen; prakriti; creation; cosmos
atma (आत्मा, ātmā) = being; nature; self; true self; drastu

Thanks to:
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 22. க்ருதார்த்தம் ப்ரதி நாஸ்தம்

அபி அனாஸ்தம் தட் அன்ய சாதாரணத்வாத்

புலனின்பிடியை விட்டவர் பலனில்பற்று அற்றவர்
புலனின்பட்ட நினைவுகள் எதுவுமறவே  அற்றவர்
எனினும்  தங்கும்சூக்கும வடிவதான அதிர்வுகள்
மனிதஉலகில்  மற்றவர் உணர்வதாக  விளைவுகள்

कृतार्थं प्रतिनष्टंप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् ॥२२॥
kṛtārthaṁ pratinaṣṭaṁ-apy-anaṣṭaṁ tadanya sādhāraṇatvāt ||22||
Once an object has fulfilled its purpose, it does not disappear but instead remains in existence as such for others; for the object is valid for all. ||22||

krita (कृट, kṛṭa) = completed
artham (अर्थं, arthaṁ) = purpose; sense; goal
prati (प्रति, prati) = for
nashtam (नष्टम्, naṣṭam) = destroyed; non-existent
apy (अप्य्, apy) = although
anashtam (अनष्टं, anaṣṭaṁ) = not destroyed; existing; remaining in existence
tat (तत्, tat) = than that
anya (अन्य, anya) = other; different
sadharanatvat (साधारनत्वात्, sādhāranatvāt) = for it is universal; universality

-------------------------------------------------------------------------------------------------

23. ஸ்வஸ்வாமி சக்த்யோ:
ஸ்வரூபோபலப்தி ஹேது:
ஸம்யோக: ||

இயற்கையில் இயைந்திருக்கவே இறைக்காட்சி பெறமுடியும். 


வெள்ளைத்தாளில் எழுதும் மையும் கருமையானதாகுமே 
கொடியவாளும்  அடங்கும்கிள்ளை மென்மையான பேச்சிலே
நேரும்எதிரும் சேரவேண்டும் மின்னின்சக்தி தோன்றவே 
பாரும்உயிரும் சேரவேண்டும் இறையின்காட்சி தோன்றவே   

** பார் = உலகம் / இயற்கை

இயற்கையைச் சொல்வது மாயைஎன்று 


உயிர்  சக்தியாம்ஆன்மத்தை உண்மைஎன்று
இரண்டுமே இருப்பது ஒன்றுககொன்று
முரண்டிடத்  தெரிவது உண்மைஅன்று   
வெளுத்திட்ட  தாளினில் எழுத்தைசென்று
எழுதிடும் மைவண்ணம்  கருப்பேஅன்றி
தாளினில் இயைந்திட்ட வெண்மைஅன்று
பழுத்ததாய் முதிர்ந்திட்ட சித்தம்சென்று
முழுவதாய் கலந்திட இயற்கைநன்று 
எழுவதாயத் தோன்றிடும் தீபம்ஒன்று 
தொழுவதாய் ஆகிடும் சஹஸ்ரம்சென்று  

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोप्लब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥
svasvāmi-śaktyoḥ svarūp-oplabdhi-hetuḥ saṁyogaḥ ||23||
The sole purpose of linking the mutable with the extant is to recognize the true enduring form. ||23||

sva (स्व, sva) = their own; here: that which is mutable; chitta; prakriti
svami (स्वामि, svāmi) = master; the true self; drashtu, atma
shaktyoh (शक्त्योः, śaktyoḥ) = (from shakti (शक्ति, śakti)) power; energy, force, the mutable self; chitta
svarupa (स्वरूप, svarūpa) = own form; true nature; true form
upalabdhi (उपलब्धि, upalabdhi) = to experience; to occur; to manifest
hetuh (हेतुः, hetuḥ) = (nom. from hetu (हेतु, hetu)) cause; reason; purpose
sanyogah (संयोगः, saṁyogaḥ) = (nom. from sanyoga (संयोग, saṁyoga)) unity; bond; identification

Thanks to:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 24. தஸ்ய ஹேதுர்  அவித்யா 

நீரில்தன்னைக் கண்டசிம்மம் வேறாய்எண்ணிக் கொள்ளுது
துயிலின்கனவில் கொண்டதுன்பம் மருளக்கூடச் செய்யுது
போன்றதாகும் உடலைப்புலனை ஆன்மாவாகக் கொள்வது
அறியாமையால் வந்ததென்று சூத்திரமும் சொல்லுது

तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥
tasya hetur-avidyā ||24||
The root cause of identification with the mutable is a lack of insight (avidya). ||24||

tasya (तस्य, tasya) = (g. sg. n./g. sg. m. from tad (तद्, tad)) whose
hetuh (हेतुः, hetuḥ) = (nom. sg. m. from hetu (हेतु, hetu)) cause
avidya (अविद्या, avidyā) = (nom. sg. f.) ignorance; confusion; lack of insight

Thanks to:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

25 ததபாவாத் சம்யோக வாலோ 
ஹாநம் தத்ருசே: கைவல்யம் ||

இருட்டறையில் சிறியவிளக்கும்  இருட்டைக்கணத்தில் போக்குது 
துவண்டமலரும் கதிரவனைக் காணமலர்ச்சி கொள்ளுது
 மனதில்உறங்கும் ஆணவத்தின் இருளகலும் போதினில்
உலகம்தன்னில் கொண்டமோகம் நீங்கித்தன்னில்  போகுது

तदभाबात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ॥२५॥
tad-abhābāt-saṁyoga-abhāvo hānaṁ taddṛśeḥ kaivalyam ||25||
When a lack of insight (avidya) disappears, this identification likewise disappears. Once this identification has completely disappeared, liberation (kaivalya) of the true self (drashtu) has occurred. ||25||

tad (तद्, tad) = whose
abhava (अभाव, abhāva) = to overcome; to disappear
sanyoga (संयोग, saṁyoga) = unity; bond; identification
hana (हान, hāna) = reliquish; cease
tat (तत्, tat) = that; which; whose
drisheh (दृशेः, dṛśeḥ) = the seer
kaivalyam (कैवल्यम्, kaivalyam) = (acc. from kaivalya (कैवल्य, kaivalya)) liberation; redemption

Thanks to:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
26 விவேகக்யா த்ரவிப்லவா 

ஹானோபாய :||

பகுத்தறிதல் என்பது அன்னப்பறவை பாலும்நீரும் பிரிக்குமறிவைப் போன்றது
தொகுத்தறிவுஎன்பது மலரின்தேனை வண்டுகூட்டில் தொகுத்துச்சேர்த்தல் போன்றது
பகுத்தறிவும்தொகுத்தறிவும் சேர்விவேகமானது தேனும்பாலும் சேர்ந்தினிக்கும் பெருத்தறிவுசேர்க்குது நல்லபாதைகாட்டுது..!

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६॥
viveka-khyātir-aviplavā hānopāyaḥ ||26||
The capacity to make distinctions (viveka) and uninterrupted insight are the path to this goal. ||26||

viveka (विवेक, viveka) = (iic.) capacity to make distinctions; differentiation
khyatih (ख्यातिः, khyātiḥ) = (nom. sg. f. from khyati (ख्याति, khyāti)) insight; understanding
a viplava (अविप्लव, a-viplava) = uninterrupted; steady
hana (हान, hāna) = goal; end
upayah (उपायः, upāyaḥ) = (nom. from upaya (उपाय, upāya)) means
hanopayah (हनोपायः, hanopāyaḥ) = (nom. from hanopaya (हनोपाय, hanopāya)) means to an end

Thanks to:
http://www.ashtangayoga.info/philosophy/yoga-sutra-patanjali/chapter-2/item/viveka-khyatir-aviplava-hanopayah-26/
-------------------------------------------------------------------------------------------------

27. தஸ்ய சப்தத்தா ப்ராந்தபூமி:

பிரக்ஞ்ஜா: ||

ஒருவருடைய அறிவு ஏழு படிகளை உடையதுகாலம்கடக்கும்  நாளுமேழு ஞாலம்கிடக்கும்  கடலுமேழு 
மனம்மயக்கும்  சுரமுமேழு சூலதாரிநீலகண்டன் கொண்டதான எண்ணுமேழு
ஞானம்கொள்ளும் வண்ணம்நிறைந்து  அறிவுகொள்ளப் பாதையாகச்
பதஞ்சலியார் சொல்லுகின்ற யோகம்கொண்ட படியுமேழு 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञ ॥२७॥
tasya saptadhā prānta-bhūmiḥ prajña ||27||
This path to insight has seven steps. ||27||

tasya (तस्य, tasya) = this
saptadha (सप्तधा, saptadhā) = seven-fold
pranta (प्रान्त, prānta) = path; edge
bhumih (भूमिः, bhūmiḥ) = ranking; level
prajna (प्रज्ञा, prajñā) = insight; recognition
In his Yoga Sutra, Patanjali (पतञ्जलि, Patañjali) says that there are many paths to the state of yoga and that each person needs to choose the path that suits him or her. Patanjali (पतञ्जलि, Patañjali) points out paths for particularly intelligent people, for individuals who have unusual physical strength, for people for whom devotion comes easily, and for people who are already very close to achieving a state of yoga [YS I.19 ff].
Patanjali (पतञ्जलि, Patañjali)’s eight-fold path is a path for individuals who do not have all of the aforementioned abilities – in other words a kind of “Yoga for Dummies” for people who are not particularly intelligent, physically strong, spiritual, and so on. But the eight-fold path is a systematic and direct path to yoga for such individuals nonetheless. The various yoga traditions hold differing views as to whether the eight elements of the eight-fold path are a series of steps, limbs that are on a par with each other, or a series of parallel practices.
This controversy notwithstanding, the eight-fold path tradition is based, literally, on the aforementioned statement from ~’s Yoga Sutrani (योग सूत्रानि, Yoga Sūtrāni). In ashtanga yoga (अष्टाङ्गयोग, aṣṭāṅga-yoga), the eight limbs are regarded as a series of interrelated steps along a path. Just as a monk climbs a narrow ladder to a temple rung by rung, so does a yogi (योगी, yogī) only take the next step along his spiritual path after having passed through the previous stage, and thus reaches a state of yoga by passing through the eight stages in succession.

 Thanks to:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

28. யோக அங்க அனுஷ் நாத 
சுத்திக்ஷயே ஞான தீப்திரா 
விவேகக் யாதே: ||

அட்டாங்க யோகம் பட்டங்கு பலனே

பரந்தஉலகின் பகுதியாவும் தெளிவுறவே நாம்அறிய
அமைந்திருக்கும் திசைகளாக இருப்பதிங்கு எட்டது
படர்ந்துசென்று புலன்தனிலே படர்வதான மனதின்பட்டு
கிடந்துராமல்  காக்கும்யோகம் கொண்டவங்கம் எட்டது


இருக்கப் புலனில் திட்டென
பறக்கும் மனது சிட்டென  
இறுக்கப் பிடிக்க சட்டென 
 இருக்குப் படிக்கல் எட்டென
சிறக்கப் பழக கட்டென*
துரத்தும் துன்பம்  விட்டன
துலங்கும் சித்தம் பட்டென
விளங்கும்   ஞானம் சட்டென..!

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥२८॥
yoga-aṅga-anuṣṭhānād-aśuddhi-kṣaye jñāna-dīptir-āviveka-khyāteḥ ||28||
Through practice of these limbs of yoga, impurity is overcome and wisdom and an enduring capacity to make disinctions are achieved. ||28||
yoga (योग, yoga) = yoga
anga (आङ्ग, āṅga) = limb; part
anushthanad (अनुष्ठानाद्, anuṣṭhānād) = (from anushthana (अनुष्ठान, anuṣṭhāna)) exercise; practice
ashuddhi (अशुद्धि, aśuddhi) = impurity
kshaye (क्षये, kṣaye) = overcome; reduce; destroy
jnana (ज्ञान, jñāna) = knowledge; wisdom
diptih (दीप्तिः, dīptiḥ) = (from dipti (दीप्ति, dīpti)) to illuminate; to radiate; light
a (आ, ā) = limitless; endless
viveka (विवेक, viveka) = the ability to make distinctions
khyateh (ख्यातेह्, khyāteh) = (from khyati (ख्याति, khyāti)) enduring; uninterrupted; continuous

Thanks to:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 29. யம, நியம, ஆஸன, ப்ராணாயாம, பிரத்தியாகார, தாரணா, த்யான,

ஸமாதயோஸ்ஷ்டாவங்கானி: || 

அட்டாங்க யோகம்
இயமமென்றுரைப்பது அற்றது  விலக்குது 
நியமமென்றுரைப்பது வரையறை செய்வது
ஆசனமாவது இருக்கையின் தோரணை
ப்ராணாயாமம்தான்    மூச்சதன் ஓர்துணை
பிரத்யாகாரமோ   புலன்படும்  பேரணை
தாரணையாவது ஒருமுகச் சிந்தனை
த்யனமதாவது கூட்டுது தூய்மையை
சமாதியிலேதான்  முடியுமுன்   சாதனை..!

यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२९॥
yama niyama-āsana prāṇāyāma pratyāhāra dhāraṇā dhyāna samādhayo-'ṣṭāvaṅgāni ||29||
The limbs of the eight-fold path are as follows: respect for others (yama) and yourself (niyama); harmony with your body (asana), your energy (pranayama), your thoughts (dharana), and your emotions (pratyahara); contemplation (dhyana); ecstasy (samadhi). ||29||

yama (यम, yama) = (iic.) respect for others; ethical and moral codes of conduct; codes of conduct
niyama (नियम, niyama) = respect for yourself; code of conduct vis-à-vis yourself
asana (आसन, āsana) = body posture; seat; harmony with your body
pranayama (प्राणायाम, prāṇāyāma) = breath control; harmony with vital energy
pratyahara (प्रत्याहार, pratyāhāra) = (iic.) withdrawal of the senses; harmony with emotions
dharana (धारणा, dhāraṇā) = (nom. pl. m./acc. pl. f./nom. pl. f.) concentration; harmony with thoughts
dhyana (ध्यान, dhyāna) = (iic.) contemplation; meditation
samadhayah (समाधयः, samādhayaḥ) = (nom. pl. m. from samadhaya (समाधय, samādhaya)) ecstasy; samadhi; goal of yoga; enlightenment; transcendent state
ashta (अष्ट, aṣṭa) = respect
angani (अङ्गानि, aṅgāni) = (acc. pl. n./nom. pl. n. from anga (अङ्ग, aṅga)) limbs


Thanks to:
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------

30. அஹிம்சா ஸத்யாஸ்தேய

பிரம்மச்சரியா பரிந்தஹா யமா: |

இயமம் 
வேகம்கொண்ட முயலையும் வென்றுநின்ற  தாமையாம்
இயமம்கொண்டு  வெல்லவும் வேண்டும் நான்கு ஆமையாம்
உயிரைக் கொல்லாமையோடு பொய்யைச் சொல்லாமையும்
பொருளைக் கள்ளாமையோடு பிரம நெறியைத்தள்ளாமையும்..!

अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः ॥३०॥
ahiṁsā-satya-asteya brahmacarya-aparigrahāḥ yamāḥ ||30||
Respect for others (yama) is based on non-violence (ahimsa); truthfulness (satya); not stealing (asteya); non-covetousness (aparigraha); and acting with an awareness of higher ideals (brahma-charya). ||30||

ahinsa (अहिंसा, ahiṁsā) = non-violence; not doing harm
satya (सत्य, satya) = truthfulness; speaking the truth; not lying
asteya (अस्तेय, asteya) = to not steal
brahma (ब्रह्म, brahma) = God; a higher ideal
charya (चर्य, carya) = change to
brahmacharya (ब्रह्मचर्य, brahmacarya) = a change that results in a consicousness of a higher ideal; acting with an awareness of God; being a monk; celibacy; abstinence
aparigrahah (अपरिग्रहाः, aparigrahāḥ) = (nom. from aparigraha (अपरिग्रहा, aparigrahā)) non-covetousness; to not hoard; modesty
yamah (यमाः, yamāḥ) = (nom. from yama (यमा, yamā)) code of conduct vis-à-vis others

Yama (यम, Yama)

~Yama~~, the first stage on the path to yoga, translates as “respect for others” or “rules of conduct vis-à-vis others.” Respect for others forms the indispensable basis for any spiritual path. Absent such respect, problems with interpersonal relationships undermine the concentration you need for spiritual practice, since you will constantly be distracted by various cares, problems and anxieties. Yama (यम, Yama) is also a key form of self protection. The practice of yoga soon engenders supernatural powers known as siddhih (सिद्धिः, siddhiḥ), beginning with simple physical siddhih (सिद्धिः, siddhiḥ), which enable you to achieve seemingly impossible physical feats. As you continue with this practice, the siddhih (सिद्धिः, siddhiḥ) will occur in the energetic, mental and emotional realms as well. The longer you practice, the stronger these powers become, which can easily distract you from the true goal of yoga. For example, you may use your newfound powers to manipulate others and gain personal advantages. Being rooted in Yama (यम, Yama) is the only way to avoid straying from the path of yoga.

Thanks to:
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PREVIOUS                                                                                  NEXT

<<< முதல் பக்கம் >>>

No comments:

Post a Comment