Saturday, November 5, 2011

விபூதி பாதம் சூத்ரம் 11 - 20


11. சர்வார்த்த எகாக்ரதயோ: க்ஷயோ
தயௌசித்தஸ்ய  சமாதி பரிணாம : ||  

எண்ணம் அடக்கும் நிரோதப் பரிணாமமும் 
மனத்தைக் குவிக்கும் எகாக்ரதப் பரிணாமமும் கைவர, 
புலன்கள் அடங்கிடும் இறையும் புலப்படும்.

தேரில்பூட்டி நின்றகுதிரை யாவும்வேகம் கொண்டினும்
தூரம்நிற்கும் இலக்குவேறு திசையில்அவையும் பாய்ந்திட
சேர்ந்துசெல்லும் ஒருமையிலே குதிரையாவும் இணைந்திட
விரைந்துநெருங்கும் தூரத்தோன்றும் இலக்கும்கூட கண்பட

நிரோதஏக 
சித்த
ஒருமைப் பாட்டில்மனதைக் குவித்திட
விரோதமின்றி புலனும்செய்யும் ஏவல்நீயும் பணித்திட
நிராதரவாய் நிற்கும்எண்ணம் உன்னைவிட்டு சென்றிட
சிரோதமமென்று உதயமாகும் தீபம்நின்று ஒளிவிட

ஊற்றெடுக்கும் நீரும்பெருகி ஒடுமங்கு வெள்ளமாய்
தேக்கிக்கிணற்றில் சேர்த்திடவே உதவுமதுவும் திண்ணமாய்
தோன்றுமெண்ண மடக்கிநீயும் முயன்றுமனத்தைக் குவித்திடு
தோன்றுநல்ச மாதிஆற்றல் பெரிதுநீயும் அறிந்திடு


सर्वार्थता एकाग्रातयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥
sarvārthatā ekāgrātayoḥ kṣayodayau cittasya samādhi-pariṇāmaḥ ||11||

The transition to insight (samadhi-parinama) is characterized by the mutability in human beings (chitta) becoming progressively less scattered, whereas the tendency toward consolidation increases. ||11||
sarva (सर्व, sarva) = all; many
artha (अर्थ, artha) = related to
sarvarthata (सर्वार्थत, sarvārthata) = state of mental scatteredness; many objects
ekagrata (एकाग्रता, ekāgratā) = consolidation; concentration; one-pointedness; an object
kshaya (क्षय, kṣaya) = decline; dwindle; cease; progressively less
udaya (उदय, udaya) = to rise; to increase
chitta (चित्त, citta) = all that is mutable in human beings; mind
samadhi (समाधि, samādhi) = transcendent state; absolute knowledge
parinamah (परिणामः, pariṇāmaḥ) = change; evolution
This is another transition within the three steps of ashtanga yoga. Whereas the transition from concentration, or dharana, to contemplation, or dhyana, is referred to as norodha-parinama, the next transition is called samadhi-parinama, which is the transition from contemplation, or dhyana, to enlightenment, or samadhi.

Thanks to:
--------------------------------------------------------------------------------------------

12. ததாபுனா சாந்தோதிதௌ துல்யப்ரத்யயௌ
சித்தஸ்ய ஐகாக்ரதாபரிணாம :

ஏகசித்த பரிணாமத்தில் கால பேதம் மறைந்திடும்

ஏகசித்த ஒருமையில் மறையும்காலப் பன்மையும் நேற்றுஇன்று நாளையும் நிகழ்வதனில் குவிந்திடும்
போற்றுமா றுயர்ந்திடும் ஓர்நிலைக் குரித்திடும்
சாற்றுமந்த கூற்றுவனின் சாதலையும் வென்றிடும்

ततः पुनः शातोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥१२॥
tataḥ punaḥ śātoditau tulya-pratyayau cittasya-ikāgratā-pariṇāmaḥ ||12||
The transition to one-pointedness, or ekagrata-parinamah, is the transition whereby human mutability (chitta) becomes perfectly balanced between arising and subsiding. ||12||
tatah (ततः, tataḥ) = (adv. from tatas (ततस्, tatas)) then
punah (पुनः, punaḥ) = (adv./conj. from punar (पुनर्, punar)) again
shanta (शान्ता, śāntā) = (per. fut. sg. 3. from sha (शा, śā)) tranquil; subsiding
uditau (उदितौ, uditau) = (acc. du. m./nom. du. m. udita (उदित, udita)) stated; ascended
tulya (तुल्य, tulya) = (iic.) identical; similar
pratyayau (प्रत्ययौ, pratyayau) = (acc. du. m./nom. du. m.) thought; impression
chittasya (चित्तस्य, cittasya) = (g. sg. m./g. sg. n. from chitta (चित्त, citta)) all that is mutable in humankind; mind
ekatmata (एकात्मता, ekātmatā) = (nom. sg. f.) aggregation; concentration; one-pointedness
parinamah (परिणामः, pariṇāmaḥ) = (nom. sg. m., parinama (परिणाम, pariṇāma)) transition; change; evolution
Ekagrata-parinama is the final transition of our consciousness, whereby the three stages of samyama (dharana, dhyana and samadhi) are completed, resulting in attainment of a state of enlightenment (samadhi) even if outer circumstances change.

Thanks to:

--------------------------------------------------------------------------------------------
13. ஏதேன பூத இந்த்ரிய ஏஷூ
தர்ம லக்ஷண அவஸ்தா பரிணாமா விக்யாத:

தர்ம லக்ஷண அவஸ்தா பரிணாமம்

தர்மம் (பொருளின் தன்மை), லட்சணம் (பொருளின் வரையறை-Definition ), அவஸ்தை( அனுபவம்) இவை மூன்றும் இணைத்து நோக்கும் சம்யமம் , புலன் ஆற்றலை விரிவடையச் செய்கிறது. 

நிரோதமெண்ண மடக்கமாம் ஏகசித்தம் ஒடுக்கமாம்
நிரோதம்கொண்ட ஏகசித்தம் உயர்நிலையைக் கொடுக்குமாம்
தருமம்பொருளின் தன்மையாம் லட்சணமதன் வரம்புமாம்
அவஸ்தையான அனுபவமும் இணைவதுவும் கூடுமாம்
பதஞ்சலியார் கூறுமந்த 
தர்மலக்ஷ்ண
 அவஸ்தையாம்
நிதம்பழக பெறுவதந்த புலனடங்கும் அமைதியாம்
இதம்பெறவே அவைவிரியும் உயர்நிலையின் விதமுமாய்
விளங்குமந்த மேல்நிலையின் அனுபவத்தின் அருளுமாம்

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था व्याख्याताः ॥१३॥
etena bhūtendriyeṣu dharma-lakṣaṇa-avasthā vyākhyātāḥ ||13||

This explains the transformation of relinquishment (dharma-parinama), characteristics (lakshana-parinama) and states into material elements of the senses. ||13||
etena (एतेन, etena) = (i. sg. m./i. sg. n. from eta (एत, eta)) by this; by these
bhuta (भूता, bhūtā) = (nom. sg. f.) elements
indriyeshu (इन्द्रियेषु, indriyeṣu) = (loc. pl. m./loc. pl. n. from indriya (इन्द्रिय, indriya)) in the sense organs
dharma (धर्म, dharma) = (acc. sg. n./nom. sg. n. from dharman (धर्मन्, dharman)) relinquishing something in the world; characteristic; feature, outer form
lakshana (लक्षणा, lakṣaṇā) = (nom. sg. f. from lakshana (लक्षण, lakṣaṇa)) attribute; feature; the inner quality of something
avasthah (अवस्थाः, avasthāḥ) = (acc. pl. f.) state; condition
parinama (परिणाम, pariṇāma) = change; evolution
vyakhya (व्याख्या, vyākhyā) = description; explanation
vyakhyatah (व्याख्याताः, vyākhyātāḥ) = (nom. pl. m./acc. pl. f./nom. pl. f. from vyakhyata (व्याख्यात, vyākhyāta)) are described
The way we perceive objects is conditioned by our prior experience. Take a laptop computer for example. A Stone Age person might have simply used it as a smooth surface to crack nuts on. In the Middle Ages it might have served as a shield in battle. Today we use laptops to compose texts, watch movies and so on. Hence we perceive everyday objects variously, depending on how we have developed. This relates to the manner in which we use such objects (dharma-parinama); the amount of time we wish to spend using them (lakshana-parinama); and how we perceive them (avastha-parinama).

Thanks to:
--------------------------------------------------------------------------------------------
14. சாந்தோதி தாவ்ய பதேச்ய தர்ம
அனுப்பாதீ தர்மீ

ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உயிருக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு. அவை அவற்றின் கடந்த கால நடவடிக்கைகளைப் பொருத்தது. சம்ஸ்காரங்கள் என்று சொல்லப்படும் இவை தொடர்ந்து பிறக்கும் வித்துக்களாக பிறவி தொடர்ந்து வரும் தன்மை படைத்தது.

பொருளின் தன்மை தர்மம் என்பர்
செயலின் தன்மை விளைவு என்பர்
துயிலில் தொன்மை கொள்ளும் என்பர்
உயிரில் தோன்றும் விதைகள் என்பர்

शानोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥
śān-odita-avyapadeśya-dharmānupātī dharmī ||14||

Past, present and future tasks are all based on one and the same foundation. ||14||
shanta (शान्त, śānta) = past
udita (उदित, udita) = arising; manifested
avyapadeshya (अव्यपदेश्य, avyapadeśya) = unmanifest; in the future; future
dharma (धर्म, dharma) = characteristics; inherent function
anupati (अनुपाती, anupātī) = based on; jointly
dharmi (धर्मी, dharmī) = the object or person containing the characteristics

Thanks to:

--------------------------------------------------------------------------------------------
15. க்ர்மான்யத்வம் பரிணாமான்யத்வே ஹேது :

ஓர் காரணம் கருதி அமைவதே செயல். காரணத்தால் செயலும், செயலினால் விளைவும் அமைதல் இயற்கை.
காரணம் பொறுத்தே செயல் அமையும். செயலைப் பொறுத்தே விளவமையும். எனவே 
மேன்மையான காரணத்தைக் கொண்டு யோகம் கொள்ள வேண்டும். 

செயல்படுத்த காரியம் தேவைஒரு காரணம்
இயல்பினாலே ஒன்றன்பின் ஒன்றுமான தோரணம்
செயல்படுத்தும் அவைகளுமே மேன்மையாலே இணையணும்
முயன்றுகாணும் உண்மையொன்றே காரணமாய் அமையணும்

क्रमान्यत्वं परिणामान्यतेवे हेतुः ॥१५॥
kramānyatvaṁ pariṇāmānyateve hetuḥ ||15||

Distinctness in transformation (anyatvam-parinama) are based on differences in the sequence ||15||
krama (क्रम, krama) = sequence; succession
anyatvam (अन्यत्वं, anyatvaṁ) = distinctness; difference
parinama (परिणाम, pariṇāma) = change; evolution
anyatva (अन्यत्व, anyatva) = distinctness; difference
hetu (हेतु, hetu) = cause; reason

Thanks to:

--------------------------------------------------------------------------------------------
16. பரிணாமத்ரய சம்யமம் ஆததீதானாகத ஞானம்

சென்றகால நிகழ்வுகள் இன்றைய நிகழ்வுகள் இவை இரண்டையும் சேர்த்து நோக்குங்கால் எதிர்காலம் புலனாகிறது.
இவை மூன்றையும் சேர்த்து நோக்கும் சம்யமம் கூடுங்கால் ஞானம் உண்டாகிறது.

இன்றுமண்ணாய்த் தோன்றுவது நாளைசெங்க லாகுது
சென்றுஅதை சூளையிட்ட உனக்குமது விளங்குது
 நாளையொன்று நடக்கவின்று திட்டம்தீட்டி வைக்கிறோம்
கோளைச்சென்று பார்த்திடாமல் அறிந்துநாமும் கொள்கிறோம்
---------
நேற்றுநிகழ்ந்தது இன்றுநிகழ்வது சேர்ந்துநோக்கிட நாளைபுரியுது
வேற்றுநினைவது அற்றுகொண்டது ஒன்றுஎன்பது சம்யமமாகுது
நேற்றுமின்றது நாளையாவது சேர்த்துசம்யமம் நீயும்செய்வது
போற்றுகின்றது நாளைதோன்றுது காணுகின்றவோர் திறனும்கூடுது

परिणामत्रयसंयमाततीतानागत ज्ञानम् ॥१६॥
pariṇāmatraya-saṁyamāt-atītānāgata jñānam ||16||

Meditation (samyama) on the three types of change (parinama-traya) gives rise to knowledge of the past and future. ||16||
parinama (परिणाम, pariṇāma) = (iic.) change; evolution
traya (त्रय, traya) = (iic.) the three
sanyamat (संयमात्, saṁyamāt) = (abl. sg. m. from sanyama (संयमा, saṁyamā)) concentration; contemplation; samyama; meditation
atita (अतीत, atīta) = (nom. sg. f.) past
anagata (अनागत, anāgata) = (voc. sg. m./voc. sg. n.) future
jnanam (ज्ञानम्, jñānam) = (acc. sg. n. / nom. sg. n. from jnana (ज्ञान, jñāna)) knowledge; insight
Samyama, or meditation, is composed of three successive steps, namely dharana (concentration), dhyana (contemplation) and samadhi (absolute knowledge). With each step, we gain deeper knowledge of the object of our contemplation. What matters here is (a) which object we choose as a focus for samyama; (b) the nature of our insight; and (c) what we experience on the way there. Patanjali suggests a series of subjects for meditation (samyama) (ys 3.16-3.34).

Thanks to:
--------------------------------------------------------------------------------------------
17.
சப்த அர்த்த பிரத்திய யானாம்
இதரேத்ரா அதியாசாத்
சம்காரகத் பிரவிபாக சம்யமாத்
சர்வபூதருத ஞானம்

சாதாரண மனிதருக்கு ஒரு சொல்லைக் கேட்கும்போது அது எதைக் குறிக்கிறது என விளங்குவது , முன்னர் அதை அறிந்த பதிவினாலே ஆகும். ஆனால் யோகியர்க்கோ சொல்,அது எழுப்பும் ஓசை,அதனால் விளங்கும் பொருள் என தனித் தனியே உணர்ந்து அறியும் திறன் கூடுகிறது.

சொல்லைக்கேட்க அதனின்பொருளும் மாந்தருக்குத் தெரிவது
இல்லைவேறு ஒன்றால்முன்னால் கேட்டப்பதிவி னாலது
சொல்லைசொல்லும் கொண்டஓசை பொருளைக்கொண்டு அறிவது
தில்லைநடம் காணயோகிக் கொண்டயோகத் தாலது

शब्दार्थप्रत्ययामामितरेत्रराध्यासात्संकरः तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् ॥१७॥
śabdārtha-pratyayāmām-itaretrarādhyāsāt-saṁkaraḥ tat-pravibhāga-saṁyamāt sarvabhūta-ruta-jñānam ||17||

The name, task and experience associated with an object are interconnected. By meditating (samyama) on the distinction between these three, we attain knowledge (jnana) concerning the form of expression of all living beings. ||17||
shabda (शब्द, śabda) = word; sound; name of an object
artha (अर्थ, artha) = object; purpose; meaning
pratyayana (प्रत्ययान, pratyayāna) = thought; content of the mind; experience
itara (इतर, itara) = the one
itaretara (इतरेतरा, itaretarā) = one another
adhyasa (अध्यास, adhyāsa) = interrelated; based on
sankara (संकर, saṁkara) = mixture
tat (तत्, tat) = these
pravibhaga (प्रविभाग, pravibhāga) = separation; differentiation
sanyamat (संयमात्, saṁyamāt) = (abl. sg. m. from sanyama (संयमा, saṁyamā)) concentration; contemplation; samyama; meditation
sarva (सर्व, sarva) = all
bhuta (भूत, bhūta) = living beings
ruta (रुत, ruta) = sound; language; speech; form of expression
jnana (ज्ञान, jñāna) = knowledge; understanding

Thanks to:
--------------------------------------------------------------------------------------------
18. சம்ஸ்கார சாட்சாத் காரணாத் பூர்வஜாதி ஞானம்

யோகியர்க்க்கு முற்பிறவி நிகழ்வறியும் திறன் உண்டு

பிறந்தவுடன் நிகழ்ந்தநிகழ்வு நமக்குஎங்கே தெரியுது
பிறப்புமுதல் உடனிருக்கும் தாய்க்குத்தானே தெரியுது
முற்பிறப்பில் நடந்தயாவும் நமக்குஎங்கே தெரியுது
உருவமற்று சூக்குமமாய் புலப்படாமல் நிற்குது

கறைபடாத ஆன்மத்துக்கு அதுவும்விளங்க லாகுது
நினைவுடனே அதனுடனே தொடர்பு கொள்ளலாவது
குறையுடனே அறிவுடைய நமக்குமெங்கே கூடுது
சிறப்புடைய யோகம்கொள்ள அதுவும் விளக்கமாகுது

संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् ॥१८॥
saṁskāra-sākṣātkaraṇāt pūrva-jāti-jñānam ||18||

Through meditation on our impressions (samskaras) comes the knowledge (jnana) of previous incarnations. ||18||
sanskara (संस्कार, saṁskāra) = (iic.) impressions; experience resulting from previous actions
sakshat (साक्षात्, sākṣāt) = direct
karanat (करणात्, karaṇāt) = (abl. sg. m./abl. sg. n., from karana (करण, karaṇa)) experience
sakshatkaranat (साक्षात्करणत्, sākṣātkaraṇat) = (abl. sg. m./abl. sg. n.) direct experience; original experience
purva (पूर्व, pūrva) = (iic.) previous
jati (जाति, jāti) = birth
purva jati (पूर्वजाति, pūrva-jāti) = (iic.) incarnation
jnanam (ज्ञानम्, jñānam) = (acc. sg. n. / nom. sg. n. from jnana (ज्ञान, jñāna)) knowledge; insight

Patanjali on psychoanalysis

Pantanjali recommends that we mediate on the following question: Why do we act in certain ways in certain situations? This meditation entails an inner journey on which we learn a great deal about ourselves. Are our actions determined by misconceptions and previous experience? Where do these misconceptions come from?
This is a bit like Freudian psychoanalysis in that we go back into our past in an effort to understand where these impressions, or samskaras, come from. Take an aquaphobic person for example. Where does this phobia from? Through meditation, it may emerge that the aversion has its origins in a negative experience with water. Once the person identifies this type of cause, they may be able to rid themselves of their anxiety.
In describing this technique, Patanjali uses an extremely broad definition of previous incarnation, which according to him encompasses everything that has occurred up until now, including prior to birth.

Thanks to:
--------------------------------------------------------------------------------------------
19. ப்ரத்யயஸ்ய பரிசுத்த ஞானம்

மற்றவரின் மனதை (எண்ண ஓட்டங்களை) அறியும் ஆற்றல் யோகியர்க்க்கு உண்டு

த்யானம்கொள்ளப் பொருளின்தன்மை முற்பிறப்பின் நினைப்புமே
ஞானமாகத் தோன்றும்யோகம் கொண்டதான முனைப்பிலே
எண்ணமாக மற்றவர்கள் நெஞ்சி
லோடும் 
யாவுமே
திண்ணமாகத் தோன்றுமந்த யோகியர்கள் நெஞ்சிலே


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥१९॥
pratyayasya para-citta-jñānam ||19||

Meditation on the thoughts of another person gives rise to knowledge (jnana) of their mutable being (chitta). ||19||
pratyayasya (प्रत्ययस्य, pratyayasya) = (g. sg. m. from pratyaya (प्रत्यय, pratyaya)) that which is in the mind; thought; direct perception
para (पर, para) = (iic.) a different one; another
chitta (चित्त, citta) = (iic.) human mutability; mind
jnanam (ज्ञानम्, jñānam) = (acc. sg. n. / nom. sg. n. from jnana (ज्ञान, jñāna)) knowledge; insight


Thanks to:

--------------------------------------------------------------------------------------------

20. நசதத் சாலம் பனம் தஸ்யா விஷயீ பூதத்வாத்

மற்றவரின் எண்ண ஓட்டங்களை அறியும் திறன், அவருடைய உண்மையான ஆன்மத் தோற்றத்தை அறியும் திறனளிப்பதாக ஆகாது. ஆனால் இந்த சித்தினை (திறனை ) வைத்து சாதகர் தன்னை அறிதலுக்கு முயன்றிட வேண்டும்.

விரைந்துசென்று மற்றவர் நெஞ்சிலோடும் எண்ணமும்
புரிந்துநின்றி ருப்பது கொண்டசித்தன் சத்தது
விரைந்துஉந்தன் தன்மையை அறிந்துகொள்ள லன்றியே
புரிந்தமாற்றார் நெஞ்சது உண்மைஆன்ம மன்றது


न च तत् सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात् ॥२०॥
na ca tat sālambanaṁ tasya-aviṣayī bhūtatvāt ||20||

But we learn nothing from the true nature of another person, for they are not an object that can be perceived. ||20||
na (न, na) = (part.) not
cha (च, ca) = (conj.) and
tat (तत्, tat) = (acc. sg. n./nom. sg. n. from tad (तद्, tad)) that
sa (स, sa) = (nom. sg. m. from tad (तद्, tad)) his
alambanam (आलम्बनम्, ālambanam) = (acc. sg. n./nom. sg. n., alambana (आलम्बन, ālambana)) the underlying; that which supports; here: the true self; true nature (of something)
tasyah (तस्यः, tasyaḥ) = (g. sg. f./abl. sg. f., tad (तद्, tad)) its
avishayi (अविषयी, aviṣayī) = (nom. sg. m., avishayin (अविषयिन्, aviṣayin)) not the object
bhutatvat (भूतत्वात्, bhūtatvāt) = because it is

Thanks to:
--------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment